Algemene Voorwaarden Escortdreams.
Het bezoeken van “Escortdreams”, het privehuis of de website houdt automatisch in dat de bezoeker van “Escortdreams” (hierna te noemen: "gebruiker", “bezoeker”, “cliënt”, "u",”dame/heer of stel”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u “Escortdreams” te verlaten.
Gebruiksvoorwaarden van “Escortdreams”1.1 Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw bezoek aan/in “Escortdreams” en/of de door “Escortdreams” aangeboden diensten (in/op hierna te noemen "website" of club “Escortdreams”). U dient deze door te nemen voordat u gebruik maakt van de diensten van “Escortdreams”.1.2 “Escortdreams” kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden niet bindend, afdwingbaar of rechtsgeldig is, dan blijven de andere bepalingen geldig en bindend. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn in de ontvangstruimte en op de website WWW.Escortdreams.NL teug te vinden.1.3 Door het betreden, bekijken of gebruik te maken van “Escortdreams”, erkent u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen. Tevens verklaart u hiermee in te stemmen met deze algemene voorwaarden en zich hieraan te houden. Daarnaast erkent u 18 jaar of ouder te zijn. De diensten van “Escortdreams” wordt aan u voorzien op voorwaarde dat die niet beschikbaar wordt gemaakt aan minderjarigen.1.4 De door u verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van “Escortdreams”. Hoewel “Escortdreams” hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens van “Escortdreams” altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. “Escortdreams” kan evenmin een voortdurende toegang tot haar diensten garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden.1.5 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van “Escortdreams”, is dit toegestaan. Wel vraagt “Escortdreams” of u ons even een mailtje stuurt, misschien word er een hyperlink terug gekoppeld naar uw site.Disclaimer2.1 Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. “Escortdreams” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirect schade die ontstaat uit het gebruik van de diensten ende ter beschikking gestelde informatie. U als afnemer van de informatie en de diensten van “Escortdreams” bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.2.2 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover “Escortdreams” geen controle heeft. “Escortdreams” draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Het vertonen van hyperlinks betekent ook niet dat er een samenwerking bestaat tussen “Escortdreams” en de beheerders van die sites.Auteursrechten3.1 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Het copyright van deze website berust bij “Escortdreams”3.2 U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, en indien van toepassing voor persoonlijk gebruik te downloaden. Het is zonder schriftelijke toestemming van “Escortdreams” niet toegestaan om eender welk materiaal u van de website download te reproduceren,aan te passen, linken, dieplinking of anderszins opnieuw te publiceren. De bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.Persoonlijke gegevens en privacy4.1 “Escortdreams” behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.4.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt:om de door u gevraagde informatie te verstrekken om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.4.3 U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, mits u als mannelijke bezoeker bekend bent. Dames die gebruik maken van “Escortdreams” kunnen dit niet vanwege de eisen die de overheid stelt aan het registratie beleid dat “Escortdreams” voor hen moet uitvoeren. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. Gezien onze verantwoording naar de Belastingdienst zijn wij genoodzaakt de gegevens van de Dames, Heren en Stellen die gebruik maken van de diensten van “Escortdreams” voor een periode van maximaal 7 jaar te bewaren zoals de wet dit ons voorschrijft.4.4 Het is mogelijk dat de website gebruik maakt van 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.Gebruik maken van de facilitaire diensten van “Escortdreams” 5.1 “Escortdreams” bemiddelt tussen gebruikers van de diensten van “Escortdreams” en dames/heren of stellen die hun diensten en/of in “Escortdreams” aanbieden. Gebruikers/bezoekers van “Escortdreams” gaan ermee akkoord dat ze enkel en alleen zelf verantwoordelijk zijn voor de correcte nakoming van de overeenkomst(en) met de betreffende dame/heer of stel. Gebruikers/bezoekers zullen zorg dragen voor volledige en complete vrijwaring van “Escortdreams” tegen alle schade claims of eisen, van iedere partij, waaronder voornoemde dames/heren of stellen.5.1.1 Iedere bezoeker is onder iedere omstandigheid gehouden de aanwijzingen van de bedrijfsleiding of haar bevoegd personeel onmiddellijk op te volgen.5.1.2 Medewerkers van “Escortdreams”hebben te allen tijde het recht om ieder ruimte binnen de inrichting, ongeacht of deze is afgesloten of niet, te betreden.5.1.3 Alle contacten tussen de aanwezigen en in welke vorm ook zijn voor ieders persoonlijke eigen rekening en risico. “Escortdreams” is bij het tot stand komen van deze contacten en de eventueel daaruit vloeiende afspraken onder elkaar géén partij en distantieert zich daarvan dan ook volledig. De diensten tussen de betrokkenen worden via de centrale kassa van “Escortdreams” afgerekend daar “Escortdreams” belast is met de inning van de BTW over het deel van de sekswerker, de inkomstenbelasting van de sekswerkers in te houden en te verrekenen via de Loonbelasting en het inhouden van de premie ZVW die de sekswerker dient af te dragen aan de fiscus.5.2 Gebruikers/bezoekers/ dames/heren en stellen zullen geen gebruik maken van de bemiddeling van “Escortdreams” voor ongepaste, onrechtmatige of anderszins verboden doeleinden.5.3 “Escortdreams” heeft slechts de verplichting zich naar beste weten en kunnen in te spannen en niet de verplichting een bepaald resultaat te leveren. De dame/heer of het stel die de dienstverlening uitvoert, bepaalt zelfstandig wat zij/hij/hun u als dienstverlening aanbieden. Daarnaast mag de dame/heer of stel u als cliënt altijd weigeren. Daarbij zijn zij niet verplicht uw wensen en de eventuele extra diensten uit te voeren als dat tegen hun eigen normen en waarden in gaat. Bij dwang van u zijde zal politie ingeschakeld worden. Zie hiervoor punt 6.9 en 6.10.5.4 “Escortdreams” levert enkel een service waarmee partijen bij elkaar gebracht worden. “Escortdreams” zal als overkoepelende partij als facilitair bedrijf, de daadwerkelijke transactie(s) tussen de gebruikers en de dames/heren of stellen die gebruik maken van de bemiddeling en de diensten van “Escortdreams” registreren. Hiervoor rekent “Escortdreams” een vergoeding die verrekent zit in het totale bedrag welke de bezoeker betaald. De erotische diensten geleverd door de dames/heren en stellen vinden plaats in een afgesloten kamer tussen de gebruiker/bezoeker en de dame/heer of stel van uw keuze. Dit heeft als resultaat dat “Escortdreams” geen controle heeft over de aangeboden diensten, de bekwaamheid, gegoedheid en de hygiëne van de dame/heer of stel. “Escortdreams” garandeert niet dat de bij de bemiddeling betrokken partijen uw wensen zullen nakomen, dit kan per individuele cliënt verschillen. Dames, heren en stellen bepalen zelf hoever zij in hun dienstverlening willen en zullen gaan. Hierover heeft “Escortdreams” geen enkele zeggenschap.5.5 De dames, heren en stellen die binnen “Escortdreams” hun diensten willen aanbieden dienen een Opting-in overeenkomst af te sluiten. Deze Opting-in overeenkomst is samen met deze algemene voorwaarden, de huisregels bij binnenkomst, de 10 geboden en de regels voor het gebruiken van de keuken de leidraad hoe er binnen “Escortdreams” gewerkt gaat worden. Een ieder die gebruikt maakt van de diensten die “Escortdreams” op deze manier aanbiedt, dient zich hieraan te houden. Bij misstanden, calamiteiten en/of problemen kunt u per direct verwijdert worden uit “Escortdreams”.5.6 “Escortdreams” werkt samen met alle overheidsinstellingen, waaronder;De Belastingdienst.Deze heeft het recht om u vragen te stellen over de werkwijze binnen dan wel buiten “Escortdreams”. Het is in uw eigenbelang om mee te werken indien de Belastingdienst hier om vraagt. Daarnaast hebben zij het recht om uw dossiers in te zien en hiervan een kopie te ontvangen, indien de Belastingdienst hierom vraagt. Met de Belastingdienst heeft “Escortdreams” een samenwerkingsovereenkomst. Dit is omschreven via het voorwaarden pakket. “Escortdreams” is belast met de inning van de BTW over het deel van de sekswerker, de inkomstenbelasting van de sekswerkers in te houden en te verrekenen via de Loonbelasting en het inhouden van de premie ZVW die de sekswerker dient af te dragen aan de fiscus. “Escortdreams” is verplicht deze inhoudingen op uw verdiensten af te dragen aan de Belastingdienst. Hiertoe dient de Opting-in Overeenkomst die u afsluit met “Escortdreams” .Voor buitenlandse sekswerkersU dient te beschikken binnen 10 werk dagen na binnen komst bij “Escortdreams” over een geldig Nederlands Burger Service Nummer. Voor buitenlandse sekswerkers uit Roemenië en Bulgarije geld de zogenaamde vrije termijn van 3 maanden waarin u een keuze dient te maken of u in Nederland als zelfstandig ondernemer wilt gaan werken of niet. Als u zeker weet dat u in Nederland wilt blijven werken dient u zich te melden bij de IND en dient u een Nederlandse ID-Kaart aan te vragen.Fiscale registratie van uw gegevens“Escortdreams” is verplicht uw gegevens voor een periode van 7 jaar te bewaren.Dit volgens de fiscale richtlijnen die de Belastingdienst aan “Escortdreams” oplegtDe Politie“Escortdreams” heeft een samenwerkingsverband met de politie afgesloten. Dit houd in dat de Politie ten aller tijden binnen mag komen voor inspectie. Indien de Politie vragen aan u wilt stellen aangaande uzelf, “Escortdreams” of andere zaken adviseert “Escortdreams” dat u in uw eigenbelang meewerkt en antwoord geeft op de vragen die zij stellen.U dient ten aller tijden te beschikken over een geldig paspoort of ID-kaart. Voor buitenlandse dames is het van belang naast uw paspoort of id-kaart uit uw geboorte land, een Nederlandse ID-kaart aan te vragen. Hiermee schept u tijdens Politie controles duidelijkheid.Indien u niet over een Nederlandse ID-kaart beschikt kan het management van “Escortdreams” u adviseren om u te melden bij de juiste instellingen.De GGD“Escortdreams” heeft een samenwerkingsverband met de GGD afgesloten.Het is raadzaam om u minimaal 4 keer per jaar gratis te laten controleren bij de GGD.U mag hiervoor ook uw eigen huisdokter raadplegen. “Escortdreams” kan en mag u nietverplichten dat u uzelf laat controleren. Gezien het feit dat u persoonlijk belang heeft bij u eigen gezondheid adviseert “Escortdreams” gebruik te maken van de controle kaart die terug te vinden is in uw Opting-in overeenkomst die u met “Escortdreams” afsluit.Via deze samenwerkingsovereenkomst met de GGD kunt u gratis gecontroleerd worden op eventuele geslachtsziekte en Soa's daarnaast word u gratis ingeënt tegen Hepatitis B. Maak daarom gebruik van de diensten van de GGD. Indien u niet zelf een afspraak wenst te maken, schakel dan het management van “Escortdreams” in. Deze maakt anoniem voor u de afspraak.5.7 VerzekeringenZiektekostenverzekeringIndien u uw diensten, zelfstandig wilt aanbieden via “Escortdreams” is het van belang dat u beschikt over een ziektekostenverzekering dit kan een buitenlandse verzekering zijn of een Nederlandse verzekering. In Nederland is het verplicht zo een verzekering te hebben. Het is daarom in uw eigenbelang dat u verzekert bent, u kunt immers uw verblijfsstatus hierdoor verliezen. Indien u niet verzekert bent krijgt u van “Escortdreams” 30dagen de tijd om een geldige ziektekostenverzekering af te sluiten. Indien u hulp hierbij wenst kan “Escortdreams” u hierbij adviseren om u te helpen alles goed voor elkaar te krijgen.Wettelijk aansprakelijkheidsverzekeringIn Nederland is het verplicht om een Wettelijk aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. “Escortdreams” adviseert u dan ook dit te doen. Indien u hulp hierbij wenst kan “Escortdreams” u hierbij adviseren om u te helpen alles goed voor elkaar te krijgen.5.8 Problemen, huiselijk geweld, dwang of mishandelingIndien u problemen heeft, werkt onder dwang, huiselijk geweld of mishandeling door uw partner, kennissen of familie en u bent bang of u heeft angst voor deze personen neem dan contact op met het management van “Escortdreams”. Via de overeenkomsten afgesloten met alle overheidsinstellingen waaronder Politie, Justitie, Gemeente, GGD en Belastingdienst is “Escortdreams” samen met hen instaat om u te helpen om te zorgen dat u een normaal leven kunt leiden. De overheid heeft voor dames die willen stoppen een uitstapregeling ontwikkelt, zie punt 5.9. Deze overheidsinstanties samen met de daarvoor opgezette hulpdiensten zorgen voor een goede begeleiding en zorgen voor de juiste nazorg. Ziet u het werk niet meer zitten, wilt u stoppen neem dan contact op met het management van “Escortdreams”. Dan probeert “Escortdreams” u te helpen om uit het wereldje te stappen.Al uw informatie zal vertrouwelijk worden behandelt.5.9 Uitstapregeling voor prostitueesWerken als prostituee is geestelijk een zwaar vak. Het zijn niet allemaal Brad Pitts die met u naar de kamer gaan voor uw erotische dienstverlening welke u aanbiedt. Voor wie geestelijk, lichamelijk aan het einde van haar krachten is, gewoon geen zin meer heeft om dit werk te doen, voor wie wil stoppen met het werk als prostituee heeft de overheid met alle gemeenten een uitstap regeling voor prostituees ontwikkelt. Indien een gemeente niet mee wil werken om u te helpen of geen uitstapregeling kent, meld dit bij het management van “Escortdreams”. “Escortdreams” heeft contacten en de kennis om te zorgen dat u uit het wereldje kan stappen en door kunt gaan met u eigen leven. Het belang van u als persoon staat bij “Escortdreams” boven aan onze prioriteiten. Hiervoor heeft “Escortdreams” punt 6,9 en 6.10 opgenomen in deze algemene voorwaarde. Waarin o.a. staat dat u ten aller tijden een erotisch avontuur mag weigeren, afbreken, stoppen en diensten niet hoeft uit te voeren indien u dit niet wilt.Diensten van de dames/heren of stellen6.1 Alle dames/heren of stellen in “Escortdreams”, werken volledig op zelfstandige basis op de kamer en leveren hun diensten uit eigen vrije wil. Zij zijn niet in loondienst van “Escortdreams”. Er word door de betrokkenen en “Escortdreams” gewerkt met Opting-In contracten geregeld via het voorwaarden pakket, afgesproken in samenspraak met de Belastingdienst.6.2 De tarieven die de dames/heren of stellen hanteren zijn door hen zelf bepaald en kunnen daarom dan ook onderling van elkaar verschillen.6.3 “Escortdreams” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve vermeldingen die door de desbetreffende dames/heren of stellen zijn doorgegeven.6.4 “Escortdreams” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een overtreding van de dames/heren of stellen, die in strijd zijn met de wet op goede orde en zeden.6.5 “Escortdreams” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten van welke aard ook die tijdens, voor of na het gebruik van de diensten van een van de dames/heren leden of door gebruik te maken van de diensten van “Escortdreams” als er schade of kosten wordt geleden.6.6 Het kan zijn dat u de dames/heren of stellen ook op websites van soortgelijke ondernemingen zoals “Escortdreams” tegen komt dit is een vrije keuze van de betreffende dame/heer of stel er bestaat tussen “Escortdreams” en de dame/heer of stel geen exclusiviteitscontract.6.7 Indien de dame/heer of stel diensten aanbiedt dan is de dame/heer of stel zelf verantwoordelijk voor vervoer naar “Escortdreams”. Indien dame /heer of stel om welke reden dan ook niet op afgesproken tijdstip aanwezig kan zijn, dan zal “Escortdreams” proberen u daar tijdig van op de hoogte proberen te stellen. Punt 6.7 is opgenomen in geval u de dame/heer of stel al van te voren gereserveerd heeft. U kunt aan uw reservering dan ook geen rechten ontlenen.6.8 “Escortdreams” kan nooit de beschikbaarheid van de dame/heer of stel garanderen daar waar de dame/heer of stel vrij is om te bepalen wanneer zij wel of niet beschikbaar is of op het besproken tijdstip wel of niet wenst te werken.6.9 De dame/heer of stel heeft altijd het recht om u als klant op voorhand of bij aanvang van het erotisch avontuur te weigeren. Indien u tijdens de dienstverlening van de dame/heer of stel niet luistert naar de wensen van de dame/heer of stel zijn zij gerechtigd het erotisch avontuur te onderbreken, af te breken, uit te stellen of definitief te stoppen op ieder gewenst moment dat dit noodzakelijk zal zijn.6.10 Indien er door bezoekers situaties veroorzaakt worden tijdens de afspraak met de dame/heer of stel zoals overmatig drank- of drugsgebruik, geweld, discriminatie, door dame/heer of stel ongewenste handelingen of andere situaties waardoor dame/heer of stel naar eigen inschatting zijn/haar veiligheid niet kan waarborgen, heeft dame/heer of stel altijd het recht de afspraak te beëindigen zonder teruggave van door U aan dame/heer of stel betaalde vergoeding. Hiernaast zal politie en Justitie worden ingeschakeld om dit probleem direct voor “Escortdreams” op te lossen.6.11 De dame/heer of stel is vrij in haar kledingkeuze of hun dienst verlening. Wel dient de dame/heer of stel rekening te houden dat “Escortdreams” een seksinrichting is, kleed u daarom in passende kleding binnen uw eigen normen en waarden. Indien u klanten speciale wensen aan “Escortdreams” kenbaar maken dan zal “Escortdreams” uw verzoek bij de dame/heer of stel ter informatie bekend maken. De dame /heer of stel is echter niet verplicht gehoor aan uw verzoek te geven. Uw wensen dienen te passen binnen de normen en waarden die de dame/heer of het stel zelf hebben.6.12 “Escortdreams” adviseert en verplicht alle personen die gebruik maken van de diensten aangeboden binnen “Escortdreams” gebruik te maken van condooms om eventuele geslachtsziekte waaronder; gonorroe, syfilis, AIDS te voorkomen. Hiervoor zijn ook de 10 GEBODEN van “Escortdreams” in het leven geroepen, hieraan dient een ieder, die gebruikt maakt van de dienstverlening van “Escortdreams”, zich aan te houden. “Escortdreams” zegt dan ook Safe Sex bij alle handelingen.6.13 “Escortdreams” is nimmer aansprakelijk voor geschillen tussen de bezoeker en de dame/heer of stel voor, tijdens of na de afspraak daar waar “Escortdreams” slechts als bemiddelaar optreed en niet verantwoordelijk is of de dame/heer of stel inderdaad alle afspraken tijdens het erotisch avontuur is nagekomen. Wel kan “Escortdreams” voor u als extern mediator optreden om de gerezen problemen uit de wereld te helpen.Aansprakelijkheid7.1 “Escortdreams” is een facilitaire instelling en is geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst tussen gebruikers en de dames/heren of stellen die gebruik maken van de diensten van “Escortdreams”.7.2 “Escortdreams” is noch tegenover bezoeker noch tegenover de dames/heren of stellen die gebruik maken van de diensten die “Escortdreams” aanbiedt noch tegen derden behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van “Escortdreams”, aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard ook die tijdens, voor of na een erotisch avontuur of door het gebruik van de diensten van “Escortdreams” worden geleden.7.3 Indien “Escortdreams” op grond van de wet, aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de bemiddelingsvergoeding op het moment waarop de schade zich openbaarde, zulks tot een maximum van € 250,00.7.4 “Escortdreams” is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf stagnatie.Nadere bepalingenNaast deze algemene voorwaarden zijn, als u erotische diensten aan wilt bieden, van toepassing op uw verblijf binnen “Escortdreams” de aangehechte bijlagen:A) Uw OPTING-IN Overeenkomst.B) De Huisregels bij Binnenkomst.C) Het Huishoudelijk ReglementD) De 10 Geboden voor op de kamerE) Gebruik KeukenDaarnaast is het volgende verboden, te weten;A) Open vuur, zoals kaarsen, theelichtjes, waxinelichtjes enz. aan te steken of brandende te houden.B) Ongewenste geuren, zoals wierook of dergelijke, te verspreidenC) Huisdieren mee te brengen of te houdenD) Dwang uit te oefenen op de aanwezigenE) Onder invloed te zijn van drank en/of drugsF) Drugs te bezitten of te verhandelenG) In bezit te zijn van wapens zoals genoemd en/of bedoeld in het Wetboek van StrafrechtH) Te vechten, te schieten of te steken of anderszins iemand te verwonden of ruzie te makenBij overtreding van één of meerdere van de voorgaande verbodsbepalingen wordt/worden betrokkene(n) onmiddellijk uit de facilitaire inrichting verwijderd, terwijl de bedrijfsleiding zich daarbij altijd het recht voorbehoudt het bevoegd gezag in te schakelen en/of aangifte te doen van een misdrijf.Nederlands recht8.1 Op elke door “Escortdreams” gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de rechter. Dit laatste tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.8.2 Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien na een bemiddeling aan een opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.8.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geld ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met “Escortdreams”. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.